Header image

header image 2

 

Korenjaki

   
  

POMEMBNI IN UPORABNI NASVETI STARŠEM

Pred vstopom otroka v vrtec oddate zdravniško spričevalo vzgojiteljici in vlogo za znižano plačilo vrtca na občini.

 • Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnevom vpisa.
 • Priporočamo, da otroka pripeljete v vrtec do 8.ure.
 • Otroci naj ne nosijo dragocenega nakita, ker vrtec ne odgovarja  za izgubo le tega. Prav tako ne odgovarjamo za prinesene igrače.
 • Priporočamo, da imajo otroci v vrtcu oblečeno primerno obleko, da se bodo lahko sproščeno vključevali v vse aktivnosti in jih ne bo strah, če se bodo umazali. Enako velja za obutev. Ne pozabite, da se otroci učijo preko doživljanja in preizkušanja!
 • V vrtec prihajajo le zdravi otroci, zdravil v vrtcu ne delimo.
 • V primeru bolezni starši obvestijo vzgojiteljico o trajanju izostanka.
 • V primeru izostankov otrok se za dneve odsotnosti odbijejo le stroški živil in sicer po treh strnjenih odsotnostih in naprej.
 • Vzgojiteljico vašega otroka morate ob vstopu otroka v vrtec seznaniti s posebnostmi, da bo lažje vzpostavljeno zaupanje.
 • Priporočamo vam, da se o vseh vprašanjih, ki se vam porodijo pogovorite z vzgojiteljico.

OBVEZNOSTI STARŠEV

- zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca,
- otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici     
  vzgojiteljice, vključevanje obeh ali enega od staršev v
  različne oblike sodelovanja,            
- prijaviti izostanek otroka,
- upoštevati Pravilnik o varnosti otrok 
- redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o   
  plačilu vrtca
Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše uvršča v razrede, upoštevajoč dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
 
VPIS IN IZPIS IZ VRTCA

REDNI VPIS OTROK V VRTEC:
- je objavljen v občinskem glasilu in v sredstvih  javnega                        o obveščanja
- vpis otrok poteka v mesecu februarju
- o sprejetosti novincev odloča komisija za sprejem otrok   
- redni sprejem otrok v vrtec je 1. septembra
- vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto mesto

IZPIS :
- otroka lahko  izpišete z izpisnim listom mesec dni pred  i  izstopom  otroka iz vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI

 • srečanja s strokovnim vodstvom vrtca in s starši,
 • na individualnih pogovorih z vzgojiteljico
 • na prireditvah, ki jih pripravljajo starši z vzgojiteljico,
 • na prireditvah, ki jih pripravijo otroci z vzgojiteljico,
 • na skupnih praznovanjih z otroki,
 • na svetu staršev.

STARŠI IZ VSAKE SKUPINE IZVOLIJO SVOJEGA PREDSTAVNIKA, KI  SODELUJE  V SVETU STARŠEV ZAVODA.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju
ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec, lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več  tednov.

 

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava strani: Lešnik Peter

       

 

    SLOhosting.com priporoča :